logaeu

Zapisy

Osoby zainteresowane muszą dokonać rejestracji elektronicznej a następnie przesłać podpisany formularz zgłoszeniowy oraz dokumenty wymagane od uczestników potwierdzające spełnianie warunków wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.17.04.2012 roku w sprawie  specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Podstawowym warunkiem udziału w szkoleniu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny jest:

  1. posiadanie uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na podstawie przepisów ustawy lub art.5 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
  2. posiadanie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;
  3. posiadanie co najmniej 5-letniego stażu w zawodzie pracownika socjalnego;

Wymóg posiadania specjalizacji, o której mowa w pkt 2, nie dotyczy osób, które ukończyły:

  1. studia wyższe na kierunku praca socjalna lub
  2. studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków, o których mowa wart.5 ust.3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub
  3. studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna, o której mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub
  4. studia wyższe na jednym z kierunków, o których mowa w art.116 ust.1 pkt 3 ustawy, o specjalności przygotowującej do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, o której mowa w art. 116 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a ustaw.

W przypadku przekroczenia limitu przyjęć zostaną utworzone  listy rezerwowe.

Weź udział w I etapie rekrutacjizgłoś się poprzez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów

link: Rejestracja

W dalszym etapie rekrutacji te informacje zostaną zweryfikowane.

Kandydaci muszą przesłać podpisane oświadczenia uczestnika /czki projektu, kopie dokumentów uprawniających do uczestnictwa w projekcie, w szczególności zaświadczenia o zatrudnieniu z podaniem stanowiska pracy  – komplet dokumentów należy pobrać z zakładki dokumenty wypełnić i przesłać wraz z załącznikami na adres: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie ul. Urbanistów 3 02-397 Warszawa (koperta z adnotacją – projekt nowe specjalności).

© 2019 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka. All rights reserved.