volunteers 2729723 330

Projekt „Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania” realizowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka z Warszawy i Uniwersytet Szczeciński w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
nr umowy: POWR.02.05.00-00-0211/18.

Celem głównym projektu jest wprowadzenie do szkolenia zawodowego w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny trzech nowych specjalności pn. asystentura i mediacja socjalna, organizator usług socjalnych (propozycja zmiany nazwy:  organizator usług społecznych) oraz animator społeczności lokalnych.

Zajęcia odbywać się będą w Wydziale Nauk Społecznych, ul. Urbanistów 3 02-397 Warszawa.

Szkolenie skierowane jest do pracowników socjalnych. Realizacja  szkoleń specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowana jest w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Szkolenia będą realizowane w formie 15 zjazdów. W tym 12 zjazdów  2 dniowych (sob- niedz.) oraz 3 zjazdy po 3 dni (piątek-niedz.). Rozpoczęcie zajęć od października 2019 r.

Rekrutacja ma charakter ogólnopolski a uczestnikom szkoleń zostanie zapewnione dodatkowe wsparcie obejmujące nie tylko zajęcia dydaktyczne, ale także wsparcie dodatkowe w postaci materiałów dydaktycznych i podręczników, zakwaterowania i wyżywienie, zwrotu kosztów podróży, pokrycia kosztów przeprowadzenia egzaminu końcowego oraz uroczystości wręczenie dyplomów.
Rekrutacja ma charakter ogólnopolski. Nabór na szkolenia trwa do 20 września 2019 r (wejdź do zakładki zapisy na szkolenia).

Projekt jest realizowany w terminie od:  2018-10-01 do: 2021-03-31.

© 2019 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka. All rights reserved.