logaeu

volunteers 2729723 330

Projekt „Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania” realizowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka z Warszawy i Uniwersytet Szczeciński w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
nr umowy: POWR.02.05.00-00-0211/18.

Celem głównym projektu jest wprowadzenie do szkolenia zawodowego w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny trzech nowych specjalności: asystentura i mediacja socjalna, organizator usług socjalnych oraz animator społeczności lokalnych.

Zajęcia odbywać się będą na Wydziale Nauk Społecznych, ul. Urbanistów 3, 02-397 Warszawa.

Szkolenie skierowane jest do pracowników socjalnych. Realizacja szkoleń specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowana jest w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Szkolenia będą realizowane w formie 15 zjazdów. W tym 12 zjazdów 2-dniowych (sobota-niedziela) oraz 3 zjazdy po 3 dni (piątek-niedziela). Rozpoczęcie zajęć od marca 2020 r.

Rekrutacja ma charakter ogólnopolski, a uczestnikom szkoleń zostanie zapewnione dodatkowe wsparcie obejmujące nie tylko zajęcia dydaktyczne, ale także materiały dydaktyczne i podręczniki, zakwaterowanie, wyżywienie, zwrot kosztów podróży, pokrycie kosztów przeprowadzenia egzaminu końcowego. Szkolenia zakończą się uroczystością wręczenia dyplomów.

Rekrutacja ma charakter ogólnopolski. Nabór na szkolenia trwa do 28 lutego 2020 r. (wejdź do zakładki zapisy na szkolenia).

Projekt jest realizowany w terminie od 2018-10-01 do 2021-03-31.

© 2019 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka. All rights reserved.